ข้อมูลติดต่อเรา
ติดต่อผ่านเมล์
Number One Car Rent Co.,Ltd
mobile-icon: 090-953-5252    
Email-icon
: numberonecarrent1@gmail.com
           line-icon
IMG_5940
 
[form form-2]
เงื่อนไขสัญญาเช่า
1. ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบขับขี่ที่ออกให้ โดยขนส่ง
2. ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในระหว่างรถยนต์ที่เช่าไปโดยผู้เช่าหรือบุคคลอื่นได้นำไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติผิดข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใด ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบใช้ค่ารถยนต์เต็มราคา โดยผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้เช่าภายใต้สัญญานี้จะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยประการทั้งปวง เมื่อรถที่เช่าเกิดอุบัติเหตุหรือชำรุดเสียหาย หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะต้องเสียค่าซ่อมรถที่เสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้เช่าจะเป็นชำระแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และในการซ่อมแซมรถคันดังกล่าว ผู้ให้เช่าสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะซ่อม ณ อู่ที่กำหนดให้เท่านั้น
5. ในกรณีถ้าผู้เช่าขับขี่รถชนก้นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส หรือทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องให้ผู้ให้เช่าทราบด้วย และผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องถึงสถานีตำรวจหรือจะต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาความผิด หรือเรื่องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
7. ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์ที่เช่าส่งคืนแก่ผู้ให้เช่าตามกำหนดเวลาในสัญญาเช่า หากไม่สามารถส่งคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้เช่าทราบทันที หากยังมิได้นำรถที่เช่าส่งคืน เลยกำหนดเวลาเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ทันที ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตามค้นหา ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
8. หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันได้ทันทีและยินยอมให้ผู้ให้เช่าฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหาย
9.เงินค่าประกันรถจะได้รับคืนเมื่อผ่านการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจคืนเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร
10.ผู้เช่าจะใช้รถที่เช่านอกเหนือสถานที่แจ้งใช้งานไว้ไม่ได้
11. น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเช่ารถผู้เช่าต้องชำระเอง เมื่อส่งคืนรถเช่าหากน้ำมันรถบกพร่องผู้เช่าต้องชำระเป็นเงินเพิ่มขีดละ 500 บาท
12. คืนรถช้ากว่ากำหนดปรับ ชั่วโมงละ 300 บาท
13. หากรถที่เช่าประสบอุบัติเหตุถึงขนาดไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้รถต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะเป็นรถสำรองที่สามารถจัดให้ได้เพื่อให้ท่านใช้ในการเดินทาง ต่อไปตามความเหมาะสม  หากเป็นเหตุลักษณะเช่นนี้  ยางรั่ว,ยางแตก, น้ำมันหมด กระจกร้าวขนาดที่พอขับไปได้ ผู้เช่ารถยนต์ต้องดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองหรือชำระค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
14.หากมี อุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุอันเกี่ยวข้องกับรถที่เช่า ให้แจ้ง พนักงานบริการลูกค้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเช่ารถ ก่อนในทันทีที่ทำได้ ห้ามผู้เช่าตัดสินใจดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรถเช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
15.ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
สถานที่ตั้ง: สำนักงานใหญ่บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
landscape